წყვილში ურთიერთობა (კუნთი)

შევხედოთ როგორ ვლინდება სქესთა შორის ურთიერთლტოლვა ქვედა და ზედა ვექტორებში. დავიწყოთ კუნთის ვექტორით. კუნთის ვექტორის ფუძეა – მატერია. კომბინაციებში დართულ

Read more